Kerkfabriek - Xaveriusparochie-wijkfeestcomite

St. Xaveriusparochie Borgerhout
en Evenementen Wijkfeestcomité
Title
Ga naar de inhoud
Contactpersonen Kerkraad Xaverius :
Voorzitter:
Monique Kempenaers - tel 03.298.90.67 en 0492.22.76.20 - e-mail: monik.kempenaers@skynet.be
Penningmeester:
Wim Lanckpaep -  tel: 03.321.42.57 en 0476.23.20.21 - e-mail: lanckpaep.wim@proximus.be
Secretaris:
Liesbeth Van Impe - tel: 0495.22.22.61 - e-mail: elisabeth.vanimpe@gmail.com
Leden:
* Magd Winnepeninckx - tel: 03.236.67.24 - e-mail: magdwinnep@gmail.com
Afgevaardigde bisdom:
De Souza Teixeira Fabio - tel: 03.298.90.67 en 0492.22.76.30 - e-mail: fabiocicm@gmail.com
Opdracht en bevoegdheid kerkfabriek

De kerkfabriek is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid die geleid wordt door een kerkraad. De organisatie en de werking van een kerkfabriek evenals het beheer van het patrimonium zijn vastgelegd in een decreet van de Vlaamse Regering.

In datzelfde decreet staat ook de opdracht van de kerkfabrieken vermeld:
• de zorg voor de materiële voorwaarden die de uitvoering van de eredienst en het behoud van de waardigheid ervan mogelijk maken.
• het onderhoud en de bewaring van de kerk of kerken van de parochie.
• het beheer van de goederen en de gelden die eigendom zijn van de kerkfabriek of die bestemd zijn voor de uitoefening van de eredienst in de parochie.

Het Bisdom, de Provincie en de Gemeente houden toezicht op de werking van de kerkfabrieken. Zo kan de Gemeente een besluit van de kerkraad schorsen als zij meent dat het gemeentelijk belang en inzonderheid de financiële belangen van de gemeente geschaad worden.

Financieringsbronnen van de kerkfabriek
De kerkfabriek is voor de financiering van haar opdrachten in de eerste plaats aangewezen op de opbrengsten uit eigen middelen. Wanneer deze opbrengsten niet volstaan is de gemeente wettelijk verplicht om de ontbrekende fondsen ter beschikking van de kerkfabriek te stellen en de budgettaire tekorten bij te passen.

Opdracht en bevoegdheid parochie

Hoewel canoniek autonoom, heeft de parochie burgerlijk geen rechtspersoonlijkheid.
Het patrimonium, zowel onroerend als roerend, is overeenkomstig de diocesane beleidsvisie, qua burgerlijk beheer en vanuit risico-oogpunt gecentraliseerd en ondergebracht in dekenale vzw’s. Binnen dit kader beheert elke parochie zelf haar goederen en financiën die ze kan aanwenden om de kosten te (helpen) dragen die verbonden zijn aan de parochiale pastorale activiteiten en initiatieven.

Zonder afbreuk te doen aan de noodzaak van een constructieve samenwerking verschillen de bevoegdheden en opdrachten van kerkfabriek enerzijds en parochie anderzijds dus zeer wezenlijk!
Al even grondig verschillen hun financieringsbronnen:

Financieringsbronnen van de parochie
De parochie daarentegen is voor de financiering van haar activiteiten uitsluitend aangewezen op eigen middelen, aangevuld met giften, schenkingen, legaten, … en heeft als privé-instantie geen mogelijkheid van overheidstussenkomst zoals dat voor de kerkfabrieken het geval is.
In de voorbije decennia zijn de inkomsten van de parochies stelselmatig gedaald. Hierin wordt in de komende jaren geen verandering verwacht. Daarom beveelt het Bisdom Antwerpen aan dat parochianen die de intentie hebben om de parochiegemeenschap te begunstigen, dit eerder zouden doen via een gift, schenking of legaat aan de parochie (als afdeling van de dekenale vzw) dan aan de kerkfabriek.


Ons contacteren
Parochie St. Xaverius - Collegelaan 36 - 2140 Borgerhout - Rek nr: BE85 7370 6682 9306
Wijkcomite Xaverius - Collegelaan 36 -2410 Borgerhout - Rek nr: BE85 3630 5093 1306
Evenementen Wijkcomité - Collegelaan 36 - 2140 Borgerhout - Rek nr: BE59 3631 9482 3126
e-mail: info@xaverius-parochie-wijkcomite.be
Disclaimer
Alle foto's en teksten zijn eigendom van de parochie, kerkfabriek en wijkcomite Xaverius. Geen enkele foto of artikel mag gepubliceerd worden of gebruikt worden in artikels, websites zonder toestemming van de webmaster.
Bezwaren voor publicatie van foto's kunnen worden doorgestuurd via mail: info@xaverius-parochie-wijkcomite.be
Terug naar de inhoud