Wensen voor een uitvaart - Xaveriusparochie-wijkcomite

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wensen voor een uitvaart

Parochie > Overlijden en rouw
Wensen voor een uitvaart

Tijdens de viering van O.L.H. Hemelvaart ontvingen de deelnemers een document dat ook u hier kan vinden.
Het gaat over een heel persoonlijk document. Het feit is gegroeid vanuit de bekommernis in onze kerkgemeenschappen nog meer zorg te besteden aan het zevende Werk van Barmhartigheid: 'De doden waardig begraven'.

Er is nu al een grote zorg voor een goede en gepaste uitvaart. De gebedsvieringen worden goed voorbereid door degenen die daarvoor een zending hebben gekregen. Vrijwilligers van onze kerkgemeenschappen werken mee om de uitvaartdienst zelf praktisch, muzikaal en inhoudelijk te ondersteunen.

We kunnen dat aanbod doen voor overledenen van wie de nabestaanden kiezen voor een uitvaartviering in een kerkgebouw. Sommige nabestaanden (familieleden, vrienden, kennissen) doen dat omdat ze weten of vermoeden dat dat een wens is die de overledene bij leven heeft uitgesproken of duidelijk gemaakt.

Het komt vaker voor dat die nabestaanden daarvan niet op de hoogte zijn, of zelf alle beslissingen nemen, of ingaan op voorstellen van de uitvaart/begrafenisonderneming. Er is een maatschappelijke trend om de passage in de (parochie)kerk voor een uitvaartviering over te slaan. Daar zijn verschillende redenen voor.

Uit ervaring weten wij dat een aantal overledenen de uitdrukkelijke wens hebben of hadden wél zo'n uitvaartviering in een kerkgebouw te laten plaatsvinden. Ze maken die keuze niet enkel uit 'traditie' of uit geloof. Ze doen dat ook omdat het deel is van een waardevol erfgoed én omdat ze de nabestaanden willen ondersteunen in hun rouwproces.

Daarom hebben wij - op basis van een voorbeeld van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad - een document gemaakt om iedereen de kans te geven - op een gepast moment - zijn/haar wensen voor de uitvaart aan anderen toe te vertrouwen. Het document kan helpen om daar met mensen uit de eigen vertrouwde kring over te spreken. Het kan ook gewoon worden ingevuld of helpen om er een persoonlijke brief van te maken. Wat op papier staat, kan dan aan één of meerdere vertrouwenspersonen overhandigd worden.

Als u hierover vragen heeft, dan kan u onze uitvaartbegeleid(st)ers aanspreken.

Wij hopen van harte dat we elkaar zo helpen om waardig afscheid te nemen en in geloof het Leven te dienen,

Goede moed en hartelijke groet,
Didier Vanderslycke - pastoor Heilige Drievuldigheid en Franciscus Xaverius

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Over mijn wensen voor mijn uitvaart

Beste,

Ik …………………………………………….heb nagedacht over enkele wensen na mijn overlijden en mijn uitvaart. Ik wil dat toch graag dit onder jullie aandacht brengen, met de vraag er rekening mee te houden. Ik zal deze wensen overmaken aan: …………………………………….. en ………………………………

Dit zijn mijn wensen wat betreft mijn stoffelijk overschot:
O ik heb eerder al beslist mijn stoffelijk overschot te schenken aan de wetenschap. Ik heb daartoe de nodige wettelijke stappen gezet.
O ik verkies dat mijn stoffelijk overschot tussen het moment van overlijden en de uitvaart zal rusten
O in het funerarium van de begrafenisondernemer
O in mijn woonplaats
O ………………………

Over mijn uitvaart wil ik graag deze voorkeuren aangeven:

(O Dit is niet van toepassing gezien ik mijn stoffelijk overschot geschonken heb aan de wetenschap)

O Ik wil begraven worden. De teraardebestelling mag gebeuren op de begraafplaats van: ………………………………………….

O Ik wil gecremeerd worden
O De crematie moet plaatsvinden na de plechtigheid (plechtigheid met de kist met mijn stoffelijk overschot)
O De crematie moet voor de plechtigheid plaatsvinden (plechtigheid met urne)

Als het van mij afhangt, dan heb ik graag dat mijn assen na crematie:
O ter aarde besteld worden op de begraafplaats
O geplaatst worden in het columbarium van de begraafplaats
O verstrooid worden op de daartoe voorbehouden ruimte op de begraafplaats
O verstrooid worden in de Belgische territoriale wateren
O verstrooid worden op een andere plaats: ……………………………………………………………………………………….
O bewaard worden op een andere plaats dan de begraafplaats:………………………………………………………..
O in symbolische hoeveelheid aan mijn nabestaanden overhandigd worden in een passend omhulsel
 
Ik wil graag dat er een afscheidsplechtigheid wordt georganiseerd:
O waar iedereen op uitgenodigd wordt
O voor enkel de intieme kring, familie en vrienden
O voor de strikte familiekring en enkele uitgekozen personen

Ik kies voor:
O een kerkelijke uitvaart
O door gebedsdienst, want dat is een volwaardige uitvaart
O (anders)………………….………….

Ik wil dat die uitvaart plaats vindt in:
O de parochiekerk waar ik woon(de)
O de zondags- of centrumkerk van de pastorale eenheid
O de kapel of kerk verbonden aan het rusthuis waar ik verblijf
O een plechtigheid in het funerarium
O een afscheidsritueel in het crematorium

Op de vooravond van mijn begrafenis wens ik

O een gebedswake in O de parochiekerk O in de kapel van het Woon- en Zorgcentrum
O een begroetingsmoment in het funerarium
O geen bijeenkomst

Mijn andere desiderata zijn deze:

Gedaan te ………………………………..op …………………………… handtekening,

Noot:
• U kan deze elementen ook verwerken in een meer persoonlijk schrijven aan uw meest nabije familieleden, vrienden en/of vertrouwenspersonen.
• Het is goed om dat persoonlijk schrijven te overhandigen aan een aantal personen. Zij kunnen het discreet bewaren.
• Deze tekst kwam tot stand op basis van een gelijkaardig document dat ontwikkeld werd door het Interdiocesaan Pastoraal Beraad, Guimardstraat 1, 1040 Brussel).

Hoe kan ik een document, formulier downloaden en afdrukken van de website ?

Heel eenvoudig: selecteer met de linker muisknop het gehele document.
Klik dan met de rechter muisknop: afdrukken en nu kan u het document gewoon op de printer afdrukken.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu