Geschiedenis parochie - Xaveriusparochie-wijkcomite

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Geschiedenis parochie

Parochie > De Xaveriuskerk

Geschiedenis van onze parochiekerk in een notendop


          De Xaveriuskerk werd door het Xaveriuscollege gebouwd in 1965. In 1967 werd de kerk parochiekerk en betaalde de parochie jaarlijks een vergoeding voor het gebruik en voor verwarming en verlichting aan het Xaveriuscoliege. Een klein lokaal bij de ingang von het College deed toen ook dienst als parochiezaal. Daar konden hoogstens 20 mensen samenkomen.
Maar steeds meer werd de noodzaak aangevoeld om een ruimer territorium te hebben. Pastoor De Pelsemaeker voelde daar niet voor. Pas in 1982 hebben Bob Dejans en Guy Le Grelle, pastoor en onderpastoor de eerste stappen gezet op zoek naar meer ruimte, buiten of binnen het complex van de het Xaveriuscollege. Er was toen reeds een scheiding gekomen tussen VZW College en het Jezuietenhuis: het College kreeg alle schoollokalen in erfpacht. In '84 (of'85) wil het Jezuitenhuis nog enkele lokalen vrij maken om aan het College te geven, o.a. haar refter (nu C01) en haar recreatiezaal ( Refterbouw 1° verd.)( is nu een klaslokaal voor L.A.)

           Op dit ogenblik onderhandelden de parochiepriesters met het Jezuïetenhuis om de vier kleine kapellen onder de kerk te mogen ombouwen in een parochiezaal, en met het College en het Jezuietenhuis wordt nu verder
onderhandeld met de vraag of het  College haar polyvalente zaal onder de kerk aan de parochie kan geven in ruil voor de refter die ze van het Jeztiietenhuis ontvangt. En dat kan. Er wordt een voorstudie gemaakt of er op die kelderverdieping wel een sanitair mogelijk is en of er aan de straatkant een trap kan aangelegd worden zonder de gascollector op straat te verplaatsen. Architect Van Raemdonck maakt dan de plannen. Een van die kapellen onder de kerk wordt bergplaats. De muren van andere kapel de sacristie en de gang worden uitgebroken, en vervangen door twee peilers: de kleine parochiezaal. Een privé kapelletje wordt de ingang straatkant, het andere wordt het sanitair. Het uiteinde van de gang wordt breder gemaakt door een stuk van de polyvalente zaal in te palmen, en dat wordt de keuken.

            Nu moet er een nieuwe weekkapel komen in de kerk. Die weet de architect helemaal in de bestaande stijl, vooraan rechts in de kerk, te realiseren. Van die gelegenheid maakt hij ook gebruik om vooraan links in de kerk een
bergruimte te voorzien. Het niveau van de trappen in het koor van de kerk wordt aangepast zodat het orgel ook zijn plaats heeft. De werken worden uitgevoerd door Engetrim en in maart 1986 kan men de nieuwe parochiezaal inzegenen.
Bij dit alles heeft de parochie veel steun ontvangen van de Vlaamse Jezusuitenprovincie. P. Le Grelle wenste de parochie zelfstandig te maken voor zijn nutsvoorzieningen; een stookkelder werd ingericht met vier gasbranders en buizen afgekoppeld, en alle elektrische leidingen van de parochie werden in de verdeelkast (in het lokaal onder het parochiesecreariaat op een tussenmeter gebracht. Later werd wel met het Jezuietenhuis overeengekomen dat de parochie wel geen huur zou betalen, maar wel zou instaan voor het onderhoud van het gebouw.

            Volgende grote onderhoudswerken werden in de volgende jaren uitgevoerd. in alle vensters van de kerk werd thermopanegias geplaatst. De twee lager gelegen daken werden vernieuwd. Nu met roofing zonder keien. Het dak aan de kant van de speelplaats (de zuidkant) moest enkele jaren later opnieuw gelegd worden omdat de zijmuren van de kerk begonnen te barsten daar het betondak onder de roofing te heet werd. (Er lagen nu immers geen keien meer op het dak) Er werd dus een 5 cm. dikke isolatie geplaatst onder de roofing.
Alle muren van de kerk werden behandeld tegen betonroodheid. Het bovendak van de kerk is nog niet vernieuwd; wel hier en daar aan de zijkanten hersteld

             De kerk is in 1999 door monumentenzorg als beschermd gebouw geklasseerd, samen met de gebouwen van het College en met de Ost tekeningen op de muren van het College. Het gevolg daarvan is dat wij voortaan voor alle herstellingen of restauraties, eerst bij Monumentenzorg moeten aankloppen.
           
             Achteraan in onze kerk bevinden zich een 3-tal glasramen die St. Xaverius, H. Ignatius en H. Canisius voorstellen. Meer info vindt u op deze link: Glasramen

Tenslotte in het kort een overzicht van de belangrijkste data

De jaren 60
in 1964/65  bouwt het Xaveriuscollege haar Collegekerk
Pinksteren 1965:   Eerste Eucharistieviering in de kerk
12 maart 1966:    Kerkwijding door Mgr.Daem
                      –  oprichting van de Kapelanie Xaverius.
bij de parochie van O.L.Vr. v:h H.Hart:
     P.Albert Reynaert wordt benoemd tot kapelaan   
5 augustus 1966:  P.Gustaaf De Koster wordt benoemd tot kapelaan (i.p.v. P.Reynaert)
20 juli 1968:        Oprichting van Hulpparochie H.Franc.Xaverius bij de parochie
bij de parochie van O.L.Vr.v/h H.Hart
      P.Gustaaf De Koster benoemd tot Onderpastoor
25 oktober 1968:  Oprichting 1° Kerkraad: leden: Mathieu Rycken, Rik Boey,
Jos Bollaert, Roza Joachim-Gielis, Jan Cuynen.
9 november 1968:  Oprichting van de Parochie St.-Franciscus Xaverius
                               aanstelling P.Gustaaf De Koster als 1° pastoor
1969:  P.Paul Vranken benoemd tot onderpastoor.

De jaren 70 en 80
februari 1970:     P.Armand De Pelsemaeker benoemd tot 2° pastoor Xaveriusparochie
september 1971: P.Bob Dejans benoemd tot onderpastoor (i.p.v. Paul Vranken)
6 december 1981:  P.Bob Dejans aangesteld tot 3° pastoor v.d. Xaveriusparochie.
en P.Guy Le Grelle benoemd tot onderpastoor.
november 1989:   P.Wim Goossens benoemd tot onderpastoor (i.p.v. Guy Le Grelle)

Vanaf 2000
7 januari 2007:   P.Bob en P.Wim nemen ontslag. Paters Jezuïeten verlaten parochietaak.
14 januari 2007:  aanstelling E.H.Wim Selderslaghs als 4° pastoor Xaveriusparochie.
                          blijft er tot oktober 2007    
1 juni 2008:  aanstelling van E.H. Didier Vanderslycke als 5° pastoor Xaveriusparochie
1 juni 2008:  aanstelling van zuster Martha Goolaerts als parochie assistente.
november 2008:  aanstelling van Mw. Frieda Blomme-Bauwens tot ‘plaatselijk contactpersoon’
17 januari 2011: De VRT zendt de zondagse eucharistieviering uit.
Op 1 april 2011  ontving Raymond Luyten het mandaat voor de kerkelijke uitvaartliturgie van
                         Mgr. Johan Bonny.
Op 12 juni 2011  werd tijdens een speciaal zendingsmoment, Raymond Luyten
                     aangesteld als gemandateerde voor de kerkelijke uitvaartliturgie voor
                     de Xaveriusparochie door pastoor Didier Vanderslycke.
8 augustus 2011: Pater Bob (ex-pastoor) overlijdt
10 maart 2013: de paters Jezuiten nemen afscheid van het Xaveriuscollege en gaan naar Capenberg
14 april 2014: viering 50 jaar priesterwijding Cor Beckers m.s.
27 april 2014: priesterwijding van Walter Ceyssens
29 sepetember 2014: tentoonstelling in de kerk: "De andere wereld/verbeeld gevaar"


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu